Közzétételi lista

Intézmény fenntartója: Szegedi Tankerületi Központ 6726 Szeged, Bal fasor 17-21.

1.      A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listája és a formanyomtatványok IDE kattintva tölthetők le.

 

2.     A Szegedi Tankerületi Központ illetékességi területéhez tartozó általános iskolák vonatkozásában - a tankerületi központ véleményének kikérésével - a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki, Mórahalmi és Szegedi Járási Hivatala a 2020/2021. tanév általános iskolai beiratkozás időpontjait egységesen az alábbiak szerint határozta meg:


    -

    -

Engedélyezett osztályok száma:

 

3.     A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként.

Étkezési díjak:

Étkezés típusa Normál étkezés Diétás étkezés
Tízórai 117,06 Ft 172,72 Ft
Ebéd 380,46 Ft 561,34 Ft
Uzsonna 87,79 Ft 129, 54 Ft
Háromszori 585,33 Ft 863,6 Ft

  

4.    A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,  az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

Az intézményben az elmúlt 5 évben nem történt értékelés, illetve vizsgálat.

 

5.     Az intézmény nyitvatartási rendje:  tanév tartama alatt munkanapokon 7.00 - 17.00

 

6.     Éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények és események

 

7.     A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

A 2012-ben készült pedagógus teljesítmény értékelés eredménye:

- elért pontszámok átlaga: 2,8925  (elérhető maximum 3 pont)

- az eredmény százalékban megadott értéke: 96,5%

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés még nem történt.

 

8.    Szervezeti és működési szabályzat

 

9.    Házirend

 

10.    Pedagógiai program

 

11.    A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Név végzettség Szakképesítés
Vid György
egyetem fizika, technika tanár, református hitoktató
Kissné Molnár Zsuzsanna
főiskola biológia, technika tanár, tanító
Arany Márta főiskola tanítónő, rajz, szakértő
Bertók Péterné
főiskola tanítónő
Deákné Bátky Judit
főiskola tanítónő
Felföldi Hajnalka főiskola biológia, testnevelés
Gera Norbert
egyetem testnevelés
Harcsásné Kasza Éva
főiskola tanítónő
Kovács Attila egyetem matematika, számítástechnika, földrajz
Legény Marianna főiskola angol nyelv, magyar irodalom-nyelvtan
Sipos Lili
főiskola angol, történelem
Schultz Józsefné
főiskola tanítónő, pedagógus
Vujcsin Eszter főiskola magyar, ének

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

12.    Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők végzettsége:

Név végzettség betöltött pozíció
Bódi András egyetem rendszergazda
Szopka Andrásné érettségi iskolatitkár

 

 

      

 

13.    Országos mérés-értékelés (kompetencia felmérés) eredményei évekre bontva.

 

14.    Tanulók le és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

             Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói a 2018/2019-es tanévben

Tanulók létszáma: 2017. október 1-jén: 156 fő
Tanulók létszáma: 2018. június 15-én: 155 fő
A lemorzsolódás aránya: 1,9%

     A 2018/2019-as tanév végén az iskola tanulóinak száma: 155 fő

ebből az évismétlők száma: 1 fő

 

15.    Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az egyéb foglalkozásokon való részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és szakértői véleményben előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

A délutáni foglalkozáson részt vett tanuló a foglalkozást követően - kikérője szerint – elhagyja az iskola épületét, visszamegy a napközibe/tanulószobára, vagy igénybe veszi a délutáni felügyeletet.

A 2019/2020-as tanévben az alábbi tanórán kívüli, iskolai szervezésű (ingyenes) foglalkozásokat lehet igénybe venni:

          Foglalkozások:
                szakkörök:
                    - kínai nyelv szakkör 4-8. évfolyam számára
                    - sakk szakkör
                    - énekkar
                felkészítő foglalkozások:
                    - matematika felvételi felkészítő 8. évfolyam
                    - magyar felvételire felkészítő 8. évfolyam
                    - angol próbanyelvvizsga felkészítő  7. évfolyam
                tehetséggondozó foglalkozások:
                    - szerb nyelv
                    - angol nyelv 2. évfolyam
                    - matematika
                    - magyar nyelv és irodalom
  

Együttműködési megállapodás alapján szervezett ingyenes tanfolyamok:

Foglalkozások:- Mini Judo 1-4. évfolyam
    - társastánc 1-4. évfolyam
    - kézilabda 1-4. évfolyam

 Külső vállalkozó által szervezett önköltséges foglalkozások:

Foglalkozások:
    - hangszeres zeneoktatás 

 

16.    Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:

szerb nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

 

17.    Hétvégi házi feladatok, dolgozatok szabályai:

Házi feladat: hétvégére adható házi feladat, de az ne haladja meg a szokásos munkanapi feladatmennyiséget, ez vonatkozik az írásbeli és szóbeli feladatok arányára is. 1-4. évfolyamon ez ne haladja meg a napközis foglalkozás időtartamát (1-1,5 óra). 5-8. évfolyamon ne haladja meg a tantárgyankénti átlag 30 percet (összesen: 2-2,5 óra). Iskolai szünetekre kötelező házi feladatot lehetőleg ne kapjanak a tanulók.

Irásbeli felelet: előzetes bejelentés nélkül is íratható, maximum 10-15 percet vehet igénybe, értékelése szóbeli felelet súlyának megfelelő érdemjeggyel.

Témazáró dolgozat: időpontját a szaktanár egy héttel korábban köteles meghatározni, amelyről a tanulóka tájékoztatni kell. Hiányzás esetén a hiányzás megszűnését követő két héten belül köteles megírni. A témazáró felmérés érdemjegye dupla súlyúnak számít. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható.

A dolgozatok értékelésének pontozási rendszere:

1. évfolyam - 2. évfolyam I. félév végéig

teljesítmény értékelés
91-100% kíváló
76-90%
51-75% megfelelő
0-50% felzárkóztatásra szorul

 

 

 

 

2. évfolyam II. félév elejétől - 8. évfolyam

teljesítmény értékelés jegy
91-100% jeles 5
76-90% 4
51-75% közepes 3
31-50% elégséges 2
0-30% elégtelen 1

 

 

 

 

 

18.    Osztályok és tanulók száma:

Osztályok Létszám (fő)
1. osztály 15
2. osztály 20
3. osztály 16
4. osztály 19
5. osztály 16
6. osztály 11
7. osztály 13
8. osztály 28
Összesen: 138