SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola

Egyházi népiskola (1860-1900)

       A község oktatásügyének történeti kezdetéről nincs pontos adatunk. Régi és fejlett település lévén feltehető, hogy már igen korán kialakult az iskolarendszere. A vidék a mohácsi vész után pusztulásnak indult, s utána több mint két évszázadon keresztül parlagon hevertek iskolái. Volt mit pótolni, hiszen Mátyás király idején virágzó kultúra honolt a vidéken. A 19. század második felében Deszken a római katolikus és a görögkeleti egyház tartott fenn népiskolát. Igen nagy szerepe volt a közösség eszmei befolyásolásában, de bizonyos állandó szervezeti keretek kialakításában is a két deszki felekezet papjainak.


Községi elemi népiskola (1901-1928)

- 1899-ben a római katolikus hitközség átengedte iskoláját a községnek. A község kimondta, hogy
csak az iskolaépület fenntartását vállalja. Ennek költségeit pótadó formájában szedik be. Két év múlva
- 1901-ben - bizonyos adózási kérdések miatt a községi képviselőtestület elhatározta az iskolaépület és
a telek telekkönyveztetését. Az állami iskola végül a kilencszázas évek elején működni kezdett.

 

Klebelsberg terv (1928-1948)

     Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 1926-ben indította el iskolaépítési akcióját. 1926-1931-ig 5000 objektumot építettek. A deszki népiskola tervei 1928-ban készültek el. Az építkezés gyorsan, egy év alatt befejeződött. Az iskola felépítésében nagy szerepe volt Jakab Gyula plébánosnak, akinek öccse pénzügyi államtitkár volt. Az iskolát Nagykőrösön szándékozták felépíteni, de a magas támogató segítségével az iskolát Deszk kapta.

      1929. januárjában kiírják az iskolaépítésre a pályázatot. A típusterveket a község készen kapta.
A pályázatot Schackmann Ádám és Ábrahám Ferenc építőmesterek nyerték el. Az általuk felajánlott
építési költség 112407 pengő 64 fillér volt. Az új iskola végül is 1930. szeptember 10-re készült el.
Az iskola megépülése óriási lehetőséget teremtett a nyolcosztályos iskola létrehozására, új tantárgyak bevezetésére, a népiskolai tantervnek megfelelő tantárgyi programok kialakítására. Az iskolában hat tanító kezdte meg működését.

Időközben a háború viszontagságai elérik a községet is A front közeledtének hírére az értelmiségiek elhagyják a falut, a tanítás szünetel. 1944. év őszén (október 9.) a szovjet csapatok bevonulnak a faluba. Az iskolába katonai kórház települ. Ahogy azonban a front továbbhaladt, kiürítették az ideiglenes kórházat.

 

A szocializmus időszaka (1948-1990)

      1948. június 18-án törvény születik az iskolák államosításáról. Az országban mintegy
6505 iskolát államosítottak. Az 1950-es tanácsválasztásokkal Deszk átkerül Csanád megyéből Csongrád megyébe. Ez évtől az iskola felügyeleti szerve a Szegedi Járási Tanács VB. Művelődésügyi osztálya lett. Az 1970-es, 80-as évek rendkívüli, látványos eseményeket nem hoztak. Az iskola élte mindennapos életét. A szűkös költségvetési keretek csak kis mértékben tették lehetővé, hogy nagyobb mérvű fejlesztésekre kerülhessen sor.. A tanulók létszáma a 80-as évek elejétől gyors növekedésnek indult.

1985-ben a nagy létszám növekedés elkerülhetetlenné tette egy új épület megépítését.

Az „új iskola” felső tagozatosok birodalma lett, míg a régi helyen az alsó tagozatosok
maradtak. Az új iskola felépülésével megszűnt a váltott hét az alsó és felső tagozatosok között, az
iskola nem küszködött többé helyhiánnyal.

 A rendszerváltozás ezen állapotban érte az intézmény.

 

A névadó ünnepség 2000

2000.szeptember 9-én, iskola új nevet kapott. A deszki születésű Zoltánfy István festőművészről nevezték el intézményt.

 

Zoltánfy István 1944-ben született Deszken

      Iskoláit Szegeden végezte. A Tábor utcai szabadiskolában kezdett foglalkozni a képzőművészettel Vlasics Károly és Tápai Antal irányításával. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán Vinkler László volt a mestere. Haláláig a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanára volt. Első kiállítását még főiskolásként rendezte 1966-ban. Azóta számos országos, nemzetközi és helyi tárlaton vett részt, több önálló kiállítást is rendeztek műveiből. Festményeit 1971-ben mutatta be a TV Galériája.

     Többek között önálló kiállítással szerepelt Budapesten a Mednyánszky Teremben (1972), a
Népszabadság sajtóklubjában (1983), a Csontváry Teremben (1986). Képeiből kiállítást rendeztek
Miskolcon a Szőnyi István Teremben (1974), a képcsarnok győri bemutatótermében
(1977), a hódmezővásárhelyi Medgyessy Teremben (1978), Balassagyarmaton (1981), a csepeli Iskola Galériában (1984), a debreceni Medgyessy Teremben (1984), a Tamási Galériában (1985), valamint Szegeden, ahol a Képtárban 1977-ben gyűjteményes kiállítása, 1981-ben a Gulácsy Teremben kamaratárlata volt.

     Pannót festett a nagykátai házasságkötő terembe, a szegedi kenderfonógyár tanácstermébe, a
deszki községi tanács házasságkötő termébe. Több díjat, elismerést kapott. Elnyerte az Ifjúság
Szegedért emlékplakettet, kitüntették Szeged város alkotódíjával, megkapta az SZMT Juhász
Gyula díját. Többször nyerte el a Szegedi Nyári Tárlatok díját, elismerték alkotásait a
Vásárhelyi őszi Tárlatokon és a Festészeti Biennálékon, műveivel szerepelt a
Szovjetunióban, Jugoszláviában, Franciaországban, Ausztriában, a Német Szövetségi
Köztársaságban és Finnországban.

1988. augusztus 14-én tragikus autóbaleset áldozata lett Ausztriában.

 

21. század

A 21. században jelentős változás 2007-ben kezdődött az iskola életében. 2007-ben az iskola fenntartója a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása lett Az SZKTT Közoktatási Intézménye, több évtizede működő nevelési, oktatási intézményekből jött létre, melyek a helyi társadalmi környezet igényei alapján maguk határozták meg pedagógiai céljaikat és alapelveiket, a nevelő, oktató munka eszközeit és eljárásait, a nevelés és oktatás feladatait. Mindezeket a tagintézményi sajátságokat és hagyományokat kifejező programokat a jogelőd intézmény egységes pedagógiai programja tagintézményi részprogramként vette át. Az elkövetkezendő években pályázatok révén jelentős infrastrukturális beruházás valósult meg. Pedagógiai innovációk folyamatos bevezetése jellemző az időszakra. Az angol nyelv és az informatika kiemelt szerepet kap a Pedagógiai Programba.

2013. január elsejétől az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A szervezeti átalakulás is zökkenőmentesen ment, az új fenntartó az iskola sajátosságait, egyediségét és eredményeit tiszteletben tartva vette át a koordinációt.

A működtetést a Deszki Önkormányzat vállalta továbbra is és a tényleges feladatellátással a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Koordinációs Központot bízta meg. 2017. január elsejétől a fenntartó és a működtető is a Szegedi Tankerületi Központ. A fenntartó és működtető változások során az iskola megőrizte hagyományit és alapértékeit, specialitásait, de egyben nyitott a környezet változásaiból adódó lehetőségek és előnyök kihasználására.

 

 

Szerb iskola

            A szerb iskola a néphagyomány szerint 1848-ban épült, majd az újabb szárny 1887-ben. Mivel
kezdetben az iskolát a görögkeleti egyház tartotta fenn, az elnevezése is ennek megfelelő volt:
Görögkeleti Szerb Hitfelekezeti Elemi Iskola. Tanítói 1914-ig szerb tanítóképzőben végeztek. Ezután
magyar nyelvű tanítóképzőben tanultak, majd az egyházkerület vezetőjénél tettek különbözeti vizsgát szerb és ószláv nyelvből. A magyar és szerb oktatás anyagában nem sokban  különbözött egymástól.

Szerb iskola

Az 1920-as években az iskola tanulóinak létszáma 70-80 fő. A második világháború 1944-es évében ebben az iskolában is néhány hétig szünetelt a tanítás. A szocializmus idején a szerb nemzetiségi oktatás alsó tagozaton kislétszámmal zajlott összevont formában, egy tanítónő feladatellátásával.

2007-es szegedi kistérséghez való csatlakozás idejére tehető korszak jelentős változást hozott az szerb oktatás mterén.2010-ben egy új iskolaépület került kialakításra. Felső tagozaton is tovább bővült az oktatás színtere. A tanuló létszám jelenleg folyamatos emelkedést mutat. 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jóvoltából a feladatellátás eredményességét plusz egy fő pedagógus álláshely segíti.

 

Összegzés:

    A „a deszki Zoltánfy”, ahogy a köztudatban említik iskolánkat, a szegedtől délre lévő kisiskolák közül kiemelkedő szerepet játszik. Egyben szegedi székhelyű „nagyvárosi” iskola egy csendes barátságos „vidéki” környezetben. Infrastrukturális fejlettsége és Pedagógiai Programja megteremti a feltételrendszerét egy modern oktató és nevelő munkának.